KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Jak je to s halami Na Mlíčníku?
Zpět

Jak je to s halami Na Mlíčníku?

Přidáno 1. 9. 2019
Ilustrační foto
Lysá nás spojuje

Dle dosud zjištěných informací uplynula v neděli 30. 6. 2019 lhůta, do které mohl investor zaplatit kupní cenu a uzavřít kupní smlouvu na pozemky, na kterých byla plánována výstavba 9 hal pro drobnou výrobu – řemesla a ateliéry. Investor ve sjednané lhůtě kupní cenu neuhradil a kupní smlouvu neuzavřel.

Dne 10. 7. 2019 vydal Městský úřad Lysá n.L. veřejnou vyhláškou návrh opatření obecné povahy, jímž zahájil řízení o návrhu opatření obecné povahy – stavební uzávěře pro území P17A-VD, tedy pro území, v němž se nachází i pozemky v průmyslové zóně, na kterých byla plánovaná kontroverzní výstavba 9 hal.

Dne 16. 7. 2019 se uskutečnila schůzka, na které byli přítomni Stanislav Šelder (jeden z vlastníků předmětných pozemků), Romana Fischerová (místostarostka), Karel Marek (opoziční zastupitel), Diana Samková a Irena Šulcová (z odboru výstavby a životního prostředí) a Jan Štěpánek (z odboru městského investora). Pan Šelder přítomné informoval, že investor od svého záměru na výstavbu 9 hal pro drobnou výrobu – řemesla a ateliéry odstoupil. Investor tedy již nemá oprávnění na pozemcích cokoliv stavět a územní řízení vedené místním stavebním úřadem by mělo být zastaveno. Pozemky jsou opět nabízeny k prodeji s tím, že Město Lysá nad Labem má možnost si je za zvýhodněnou cenu koupit.  Zároveň pan Šelder přítomným sdělil, že bude-li úplná stavební uzávěra na předmětné pozemky odsouhlasena, jsou vlastníci připraveni vést s Městem Lysá nad Labem soudní řízení.

Investorovi se tedy nepodařilo za téměř 2 roky získat územní rozhodnutí, kterým by výstavba devíti hal byla povolena. A na tomto výsledku máte obrovský podíl VY VŠICHNI, kteří jste pomohli zabránit tomuto kontroverznímu investičnímu záměru. Vám všem děkujeme za vaši účast a za zájem o naše město. Je skvělé vědět, že když se spojíme, dokážeme velké věci. 

Někteří zastupitelé projevili zájem, aby Město Lysá n.L. pozemky o velikosti 17 tisíc m2 koupilo a nabídlo k výstavbě supermarketu některému z obchodních řetězců. První jednání proběhlo již v úterý 23. 7. 2019 se zástupci obchodního řetězce LIDL, přičemž na této schůzce byli přítomni i zástupci Lysá nás spojuje. Bližší informace vám samozřejmě poskytneme co nejdříve to bude možné.

CO NÁS ČEKÁ NA BLÍŽÍCÍM SE ZASTUPITELSTVU ve středu 31. 7. 2019?

Lze předpokládat, že zastupitelé budou o možnosti koupě daných pozemků jednat. Tento bod sice na programu není, máme ale za to, že toto téma bude otevřeno, jelikož druhým bodem programu ZM je žádost společnosti UNISPO Bezno s.r.o. o koupi několika menších pozemků v dané lokalitě ve vlastnictví Města. Jedná se o pozemky, které buď bezprostředně sousedí nebo jsou v těsné blízkosti pozemků, na kterých se měla uskutečnit výstavba hal.

Bod 02 na programu ZM
Žádost o koupi obecních pozemků p.č. 511/59, 511/56, 511/54, 511/49 a 511/4 všechny v k.ú. Lysá nad Labem za stávajícím areálem společnosti UNISPO Bezno s.r.o. směr komunikace do průmyslové zóny

Usnesení č. 421 Rady města
Rada města s c h v a l u j e zahájení projednávání opatření obecné povahy – stavební uzávěry pro lokalitu P17a dle platného územního plánu, a to ve smyslu změny č. 3 schválené Zastupitelstvem města dne 26.06.2019.

Jsme přesvědčeni, že v tuto chvíli není vhodné menší pozemky ve vlastnictví Města prodávat, a to ze dvou důvodů. Prvním je probíhající řízení o úplné stavební uzávěře a druhým je možnost koupě většího území o ploše 17 tisíc m2. Věříme, že zájemce o koupi těchto menších pozemků tyto důvody pochopí.

S největší pravděpodobností se bude také diskutovat o stavební uzávěře pro lokalitu P17a-VD (část průmyslové zóny Na Mlíčníku).

Získali jsme informace, že bude-li územní řízení ohledně výstavby hal pro drobnou výrobu – řemesla a ateliéry zastaveno, není již důvod v řízení o stavební uzávěře pokračovat.

Jsme toho názoru, že další pokračování v řízení o stavební uzávěře není žádoucí a Městu přinese jen vleklé soudní spory s vlastníky pozemků v dané lokalitě. Stavební uzávěra také zablokuje potencionální jednání s obchodními řetězci ohledně výstavby supermarketu.

Principem stavební uzávěry totiž je, že na pozemku není možné nic postavit, tedy ani stavbu, která by byla jinak v souladu s územním plánem a právními předpisy. Z pohledu možného investora (zájemce o výstavbu supermarketu) tak bude místo, na které je uvalena stavební uzávěra, naprosto nezajímavé, protože na pozemku nebude moci obchod ani parkoviště postavit.